Zásady spracúvania osobných údajov darcu v rámci projektu Vianočné prianie

 

Prevádzkovateľ:

KOŠIČANIA, občianske združenie                           

Sídlo: Pekinská 2537/15, 040 13 Košice – Sídlisko Ťahanovce

IČO: 42 406 064

DIČ: 2024183799

Registrované: Ministerstvom vnútra SR, registračné číslo: VVS/1-900/90-45311

Tel.: +421911455313

E-mail: info@vianocneprianie.sk

Web: vianocneprianie.sk

 

(ďalej len „Prevádzkovateľ“)

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje darcov zapojených do projektu Vianočné prianie, t.j. dotknutých osôb (ďalej len „Darca“) v súlade s príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, najmä Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES  (ďalej len „Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom a účinnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Darca ako dotknutá osoba zakliknutím políčka Súhlasím so spracúvaním osobných údajov za účelom darovania a/alebo Súhlasím so zverejnením mena a priezviska v zozname darcov a/alebo  Súhlasím so zasielaním noviniek o projekte Vianočné prianie (ďalej aj „Zakliknutie súhlasu“) na webovej stránke prevádzkovateľa, potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu uvedenom v kolónke po zakliknutí políčka „Darujem“ na webovej stránke Prevádzkovateľa v rozsahu zadanom Darcom (meno, priezvisko e-mailová adresa, telefónne číslo), ako aj osobné údaje uvedené vo formulári „Prihláste sa k odberu noviniek“ na webovej stránke prevádzkovateľa  (e-mailová adresa) sú presné a pravdivé a súhlasí so spracúvaním osobných údajov za účelom kontaktovania vo veci sprostredkovania a odovzdania daru Darcu tretej osobe a/alebo so zverejnením mena a priezviska v zozname darcov  a/alebo so spracúvaním osobných údajov v rozsahu zadanej e-mailovej adresy za účelom zasielania noviniek o projekte Vianočné prianie.

 

Právny základ spracúvania osobných údajov

Spracúvanie uvedených osobných údajov vykonáva Prevádzkovateľ na právnom základe: 

 • súhlas Darcu so spracúvaním osobných údajov v zmysle ustanovenia článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia (kontaktovanie vo veci sprostredkovania a odovzdania daru,
 • uzavretie a plnenie zmluvy v prospech tretej osoby (obdarované deti v rámci projektu Vianočné prianie), ktorej zmluvnou stranou je  Darca v zmysle ustanovenia článku č. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia.

 

Spôsob spracúvania

Spôsobom spracúvania osobných údajov je ich zhromažďovanie, uchovávanie a iné spôsoby spracúvania nevyhnutné pre plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy v prospech tretej osoby medzi Prevádzkovateľom a Darcom, ktorú  Darca uzavrie zakliknutím políčka „Darujem“ na internetovej stránke Prevádzkovateľa, ako napríklad prevzatie daru v prospech tretej osoby, vrátane neskoršej komunikácie (odstúpenie od zmluvy a pod.), alebo pre potreby zasielania informácií o odovzdaní daru Darcu tretej osobe na e-mailovú adresu Darcu. Pokiaľ Darca súhlasí so zverejnením svojho mena a priezviska v zozname darcov, je spôsobom spracúvania aj zverejnenie týchto údajov.

Darca nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou ním poskytnutých osobných údajov. Prevádzkovateľ sa zaväzuje nevyužívať a  neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nevyhnutný na uplatňovanie práv a plnenie povinností súvisiacich s realizáciou projektu Vianočné prianie.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje vykonať všetky kroky vedúce k zabezpečeniu čo najvyššej miery ochrany osobných údajov Darcu pred ich protiprávnym spracúvaním.

 

Automatizované rozhodovanie a profilovanie

Pri spracúvaní osobných údajov Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie. 

 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny

Osobné údaje Darcu Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. 

 

Povinne poskytované informácie

Prevádzkovateľ v zmysle ustanovenia čl. 13 ods. 1 Nariadenia poskytuje Darcovi, nasledovné informácie:

 

Doba uchovávania osobných údajov Darcu

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje 5 rokov od Zakliknutia súhlasu.

 

Práva Darcu

Darca ma právo od Prevádzkovateľa požadovať prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov.

Darca môže pri podozrení, že jeho osobné údaje sú neoprávnene spracúvané, podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa ustanovenia § 100 Zákona o ochrane osobných údajov.

Darca, ako osoba poskytujúca osobné údaje má v zmysle čl. 15 až čl. 21 a čl. 34 Nariadenia nasledovné práva:

 • Právo na prístup k osobným údajom: Darca má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Darca má právo získať prístup k týmto údajom a k informáciám: identifikačné údaje Prevádzkovateľa, účel a právny základ spracúvania osobných údajov, zoznam spracúvaných osobných údajov, doba uchovávania osobných údajov a práva Darcu.
 • Právo na opravu osobných údajov: Darca má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má Darca právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
 • Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“): Darca má právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a ten je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:
 1.  
  • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali;
  • Darca odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov;
  • Darca namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo Darca namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu;
  • osobné údaje sa spracúvajú nezákonne;
  • je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa Zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná; alebo
  • sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.
 • Právo na obmedzenie spracúvania: Darca má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:
 1.  
  • Darca namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť spracúvaných osobných údajov;
  • spracúvanie osobných údajov je nezákonné a Darca namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
  • Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich Darca na uplatnenie právneho nároku; alebo
  • Darca namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Darcu.

 

Darcu, ktorého spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je Prevádzkovateľ povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

 • Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo obmedzením spracúvania: Na základe ustanovenia čl. 20 Nariadenia je Prevádzkovateľ v prípade, ak to Darca požaduje, povinný informovať Darcu o príjemcoch, ktorým Prevádzkovateľ oznámil opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov.
 • Právo na prenosnosť údajov: Darca má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.
 • Právo namietať spracúvanie osobných údajov: Darca má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na právnom základe z dôvodu, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo z dôvodu, že spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo tretej strany, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami Darcu, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Darca má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.
 • Právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie: Darca právo má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.
 • Právo na oznámenie porušenia ochrany osobných údajov: V prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu oznámi porušenie ochrany osobných údajov Darcovi.
 •  

Poskytnutie informácií Darcovi:

 • Prevádzkovateľ je povinný  poskytnúť Darcovi na základe jej žiadosti informácie podľa čl. 13, čl. 15 až čl. 21 a čl. 34 Nariadenia, ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov. Informácie je povinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada Darca, informácie môže Prevádzkovateľ poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom. Prevádzkovateľ je pri uplatňovaní práv podľa čl. 15 až čl. 21 Nariadenia povinný poskytnúť Darcovi súčinnosť. 
 • Prevádzkovateľ je povinný bezodplatne poskytnúť Darcovi informácie  identifikujúce Prevádzkovateľa do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. 
 • O obmedzení práv Darcu v súlade a podľa čl. 23 Nariadenia Prevádzkovateľ informuje Darcu, ak tým nie je ohrozený účel obmedzenia.

 

Cookies

Súbory cookie sú malé textové súbory, uložené v koncovom zariadení Darcu (ďalej len „Zariadenie“), ktoré do tohto zariadenia ukladá a získava k ním prístup Prevádzkovateľ prostredníctvom prevádzkovania internetovej stránky www.vianocneprianie.sk. Prostredníctvom súborov cookie si internetová stránka Prevádzkovateľa uchováva informácie o preferenciách a nastaveniach Darcu, čo zefektívňuje a zrýchľuje prácu a používanie webového rozhrania. Súbory cookie neobsahujú škodlivé počítačové programy, malware ani spyware. Internetová stránka Prevádzkovateľa používa dočasné súbory cookie, ktoré sa v Zariadení uchovávajú len počas jednej návštevy internetovej stránky. Tieto súbory sa zo Zariadenia automaticky odstránia po zatvorení zvoleného internetového prehliadača. Informácie získané zo súborov cookie Prevádzkovateľ nesprostredkúva tretím subjektom a súčasne Prevádzkovateľ nezodpovedá za súbory cookie tretích strán. Súbory cookie je možné pomocou internetového prehliadača odmietnuť, nastaviť používanie len niektorých súborov cookie alebo úplne zo Zariadenia odstrániť.